Penindasan Perempuan Melalui Perkawinan dalam Novel Gadis Tangsi Karangan Suparto Brata Download