skip to main content

Vol 20, No 2 (2017): JURNAL MATEMATIKA

Jurnal Matematika, Vol. 20, No. 2 (Agustus 2017)

Table of Contents

Suryoto Suryoto, Harjito Harjito, Titi Udjiani, Nikken Prima Puspita

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
53-61

Muna Muna, Herry Kusmaiwanto

| Language: EN
Received: 29 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
63-70

Arum Ryani Septiana, Solikhin Solikhin, Lucia Ratnasari

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
71-78

Aris Puji Widodo, Suhartono Suhartono, Eko Adi Sarwoko, Zulfia Firdaus

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
79-84

Solikhin Solikhin, YD Sumanto, Susilo Hariyanto, Abdul Aziz

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
85-92

Lathifatul Aulia, Bambang Irawanto, Bayu Surarso

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
93-101

Nok Muntoyimah, Widowati Widowati, YD Sumanto

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
103-110

Maita Aprilia, Robertus Heri Soelistyo Utomo, Farikhin Farikhin

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
111-117

Hendry Sagita, Sutrisno Sutrisno, Lucia Ratnasari

| Language: EN
Received: 30 Nov 2017; Published: 30 Nov 2017.
119-125