Skip to Main Content

Vol 3, No 2 (2011): Jurnal Anestesiologi Indonesia

Table of Contents

Penelitian

Oddi Riffayadi, Heru Dwi Jatmiko, Himawan Sasongko
Views: 465
Johan Eduard Bernardus, Witjaksono ., Soenarjo .
Views: 377
Akhmad Ridconi, Hariyo Satoto, Uripno Budiono
Views: 217
Budi Yulianto Sarim, Uripno Budiono, Doso Sutiyono
Views: 480

Tinjauan Pustaka

Derajad Bayu, Hari Hendriarto Satoto, Danu Soesilowati
Views: 289
Taufik Eko Nugroho, Jati Listiyanto Pujo, Widya Istanto Nurcahyo
Views: 8712