skip to main content

Preparation of Zinc Oxide/Graphite Composite Using Solid-State Method as an Anode Material for Lithium-Ion Battery

1Department of Physics, Faculty of Sciences and Mathematics, Sebelas Maret University, Surakarta 57146, Indonesia

2Centre of Excellence for Electrical Energy Storage Technology, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57146, Indonesia

3Department of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia

Received: 18 May 2022; Revised: 22 Jul 2022; Accepted: 2 Aug 2022; Published: 31 Aug 2022.
Open Access Copyright 2022 Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Cover Image
Abstract
Lithium-ion batteries using zinc oxide (ZnO) as anode material had a high theoretical capacity of about 987 mAh/g. Unfortunately, ZnO capacity can drop below 200 mAh/g after only a few cycles. For that reason, graphite was added in this study due to its stable theoretical capacity of around 348-374 mAh/g to maintain the stability of lithium-ion battery capacity. Zinc oxide/graphite (ZnO/Graphite) was prepared using a solid-state method, in which ZnO and graphite were mortared until homogeneous with the mass ratio of (2:1), (1:1), and (1:2). The SEM images of all samples showed the agglomerate morphology between ZnO and graphite which affect the results of the battery performance test. The final result of the ZnO/Graphite anode can be considered a continuous anode material due to the stable cycle performance obtained in the range of 219.72–371.27 mAh/g with a decreased value of 40% after 55 cycles.
Fulltext View|Download
Keywords: Zinc oxide; Graphite; solid-state method; anode; lithium-ion battery
Funding: Universitas Sebelas Maret

Article Metrics:

 1. Tiancai Jiang, Fanxing Bu, Xiaoxiang Feng, Imran Shakir, Guolin Hao, Yuxi Xu, Porous Fe2O3 nanoframeworks encapsulated within three-dimensional graphene as high-performance flexible anode for lithium-ion battery, ACS Nano, 11, 5, (2017), 5140-5147 https://doi.org/10.1021/acsnano.7b02198
 2. Hendri Widiyandari, Atika Nadya Sukmawati, Heri Sutanto, Cornelius Yudha, Agus Purwanto, Synthesis of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 cathode material by hydrothermal method for high energy density lithium ion battery, Journal of Physics: Conference Series, 2019 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1153/1/012074
 3. Guanglei Wu, Zirui Jia, Yonghong Cheng, Hongxia Zhang, Xinfeng Zhou, Hongjing Wu, Easy synthesis of multi-shelled ZnO hollow spheres and their conversion into hedgehog-like ZnO hollow spheres with superior rate performance for lithium ion batteries, Applied Surface Science, 464, (2019), 472-478 https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.09.115
 4. Changlei Xiao, Shichao Zhang, Shengbin Wang, Yalan Xing, Ruoxu Lin, Xin Wei, Wenxu Wang, ZnO nanoparticles encapsulated in a 3D hierarchical carbon framework as anode for lithium ion battery, Electrochimica Acta, 189, (2016), 245-251 https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.11.045
 5. Minjie Shi, Tianhao Wu, Xuefeng Song, Jing Liu, Liping Zhao, Peng Zhang, Lian Gao, Active Fe2O3 nanoparticles encapsulated in porous g-C3N4/graphene sandwich-type nanosheets as a superior anode for high-performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 4, 27, (2016), 10666-10672 https://doi.org/10.1039/C6TA03533G
 6. Yimo Xiang, Zhigao Yang, Shengping Wang, Md. Shahriar A. Hossain, Jingxian Yu, Nanjundan Ashok Kumar, Yusuke Yamauchi, Pseudocapacitive behavior of the Fe2O3 anode and its contribution to high reversible capacity in lithium ion batteries, Nanoscale, 10, 37, (2018), 18010-18018 https://doi.org/10.1039/C8NR04871A
 7. Huan Liu, Shao-hua Luo, Dong-bei Hu, Xin Liu, Qing Wang, Zhi-yuan Wang, Ying-ling Wang, Long-jiao Chang, Yan-guo Liu, Ting-Feng Yi, Design and synthesis of carbon-coated α-Fe2O3@Fe3O4 heterostructured as anode materials for lithium ion batteries, Applied Surface Science, 495, 143590, (2019), 1-8 https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.143590
 8. Subhalaxmi Mohapatra, Shantikumar V. Nair, Dhamodaran Santhanagopalan, Alok Kumar Rai, Nanoplate and mulberry-like porous shape of CuO as anode materials for secondary lithium ion battery, Electrochimica Acta, 206, (2016), 217-225 https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.04.116
 9. P. Subalakshmi, A. Sivashanmugam, CuO nano hexagons, an efficient energy storage material for Li-ion battery application, Journal of Alloys and Compounds, 690, (2017), 523-531 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.08.157
 10. Wei Yuan, Zhiqiang Qiu, Yu Chen, Bote Zhao, Meilin Liu, Yong Tang, A binder-free composite anode composed of CuO nanosheets and multi-wall carbon nanotubes for high-performance lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 267, (2018), 150-160 https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.02.081
 11. Ping Wang, Xiao-Xia Gou, Sen Xin, Fei-Fei Cao, Facile synthesis of CuO nanochains as high-rate anode materials for lithium-ion batteries, New Journal of Chemistry, 43, 17, (2019), 6535-6539 https://doi.org/10.1039/C9NJ01015G
 12. Chungho Kim, Jin Wook Kim, Hyunhong Kim, Dong Hyeon Kim, Changhoon Choi, Yoon Seok Jung, Jongnam Park, Graphene oxide assisted synthesis of self-assembled zinc oxide for lithium-ion battery anode, Chemistry of Materials, 28, 23, (2016), 8498-8503 https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b03587
 13. Xin Wang, Lanyan Huang, Yan Zhao, Yongguang Zhang, Guofu Zhou, Synthesis of mesoporous ZnO nanosheets via facile solvothermal method as the anode materials for lithium-ion batteries, Nanoscale Research Letters, 11, 37, (2016), 1-6 https://doi.org/10.1186/s11671-016-1244-9
 14. Denghu Wei, Zhijun Xu, Jie Wang, Yuanwei Sun, Suyuan Zeng, Wenzhi Li, Xiaona Li, A one-pot thermal decomposition of C4H4ZnO6 to ZnO@carbon composite for lithium storage, Journal of Alloys and Compounds, 714, (2017), 13-19 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.04.214
 15. Ludi Shi, Dongzhi Li, Jiali Yu, Han-Ming Zhang, Shahid Ullah, Bo Yang, Cuihua Li, Caizhen Zhu, Jian Xu, Rational design of hierarchical ZnO@Carbon nanoflower for high performance lithium ion battery anodes, Journal of Power Sources, 387, (2018), 64-71 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.03.047
 16. Tiezhong Liu, Yayun Guo, Shuang Hou, Wenpei Fu, Juan Li, Lingyu Meng, Chen Mei, Lingzhi Zhao, Constructing hierarchical ZnO@C composites using discarded Sprite and Fanta drinks for enhanced lithium storage, Applied Surface Science, 541, 148495, (2021), 1-10 https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148495
 17. M. Laurenti, N. Garino, S. Porro, M. Fontana, C. Gerbaldi, Zinc oxide nanostructures by chemical vapour deposition as anodes for Li-ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 640, (2015), 321-326 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.03.222
 18. Ruitian Guo, Yan Wang, Xiaojian Shan, Yongkang Han, Zhang Cao, Honghe Zheng, A novel itaconic acid-graphite composite anode for enhanced lithium storage in lithium ion batteries, Carbon, 152, (2019), 671-679 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.06.065
 19. Yoon Ji Jo, Jong Dae Lee, Effect of petroleum pitch coating on electrochemical performance of graphite as anode materials, Korean Journal of Chemical Engineering, 36, 10, (2019), 1724-1731 https://doi.org/10.1007/s11814-019-0354-3
 20. Aijia Wei, Wen Li, Xue Bai, Lihui Zhang, Zhenfa Liu, Yanji Wang, A facile one-step solid-state synthesis of a Li4Ti5O12/graphene composite as an anode material for high-power lithium-ion batteries, Solid State Ionics, 329, (2019), 110-118 https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.11.023
 21. Larry J. Krause, William Lamanna, John Summerfield, Mark Engle, Gary Korba, Robert Loch, Radoslav Atanasoski, Corrosion of aluminum at high voltages in non-aqueous electrolytes containing perfluoroalkylsulfonyl imides; new lithium salts for lithium-ion cells, Journal of Power Sources, 68, 2, (1997), 320-325 https://doi.org/10.1016/S0378-7753(97)02517-2
 22. Hongbo Wang, Qinmin Pan, Yuexiang Cheng, Jianwei Zhao, Geping Yin, Evaluation of ZnO nanorod arrays with dandelion-like morphology as negative electrodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 54, 10, (2009), 2851-2855 https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.11.019
 23. Tety Sudiarti, Neng Hani Handayani, Yusuf Rohmatulloh, Silmi Rahma Amelia, Ravli Maulana Yusuf, Atthar Luqman Ivansyah, Facile Synthesis of ZnO Nanoparticles for the Photodegradation of Rhodamine-B, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi, 24, 6, (2021), 185-191 https://doi.org/10.14710/jksa.24.6.185-191
 24. Xiaofei Yang, Jingyi Qiu, Meng Liu, Hai Ming, Huimin Zhang, Meng Li, Songtong Zhang, Tingting Zhang, A surface multiple effect on the ZnO anode induced by graphene for a high energy lithium-ion full battery, Journal of Alloys and Compounds, 824, 153945, (2020), 1-12 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.153945
 25. Muslum Demir, Sushil Kumar Saraswat, Ram B. Gupta, Hierarchical nitrogen-doped porous carbon derived from lecithin for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 7, 67, (2017), 42430-42442 https://doi.org/10.1039/C7RA07984B
 26. Limin Wang, Zhanhong Yang, Xi Chen, Haigang Qin, Peng Yan, Formation of porous ZnO microspheres and its application as anode material with superior cycle stability in zinc-nickel secondary batteries, Journal of Power Sources, 396, (2018), 615-620 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.06.031
 27. Guanghui Yuan, Jiming Xiang, Huafeng Jin, Lizhou Wu, Yanzi Jin, Yan Zhao, Anchoring ZnO nanoparticles in nitrogen-doped graphene sheets as a high-performance anode material for lithium-ion batteries, Materials, 11, 1, (2018), 96 https://doi.org/10.3390/ma11010096
 28. Junfan Zhang, Taizhe Tan, Yan Zhao, Ning Liu, Preparation of ZnO nanorods/graphene composite anodes for high-performance lithium-ion batteries, Nanomaterials, 8, 12, (2018), 1-9 https://doi.org/10.3390/nano8120966
 29. Yoyok Dwi Setyo Pambudi, Rudy Setiabudy, Akhmad Herman Yuwono, Evvy Kartini, Joong Kee Lee, Chairul Hudaya, Effects of annealing temperature on the electrochemical characteristics of ZnO microrods as anode materials of lithium-ion battery using chemical bath deposition, Ionics, 25, 2, (2019), 457-466 https://doi.org/10.1007/s11581-018-2723-z
 30. R. Hausbrand, G. Cherkashinin, H. Ehrenberg, M. Gröting, K. Albe, C. Hess, W. Jaegermann, Fundamental degradation mechanisms of layered oxide Li-ion battery cathode materials: Methodology, insights and novel approaches, Materials Science and Engineering: B, 192, (2015), 3-25 https://doi.org/10.1016/j.mseb.2014.11.014
 31. Chengcheng Fang, Jinxing Li, Minghao Zhang, Yihui Zhang, Fan Yang, Jungwoo Z. Lee, Min-Han Lee, Judith Alvarado, Marshall A. Schroeder, Yangyuchen Yang, Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries, Nature, 572, 7770, (2019), 511-515 https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z
 32. Wei Pan, Wenjie Peng, Huajun Guo, Jiexi Wang, Zhixing Wang, Hangkong Li, Kaimin Shih, Effect of molybdenum substitution on electrochemical performance of Li[Li0.2Mn0. 54Co0.13Ni0.13]O2 cathode material, Ceramics International, 43, 17, (2017), 14836-14841 https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.07.232
 33. Leying Wang, Xiayu Zhu, Yuepeng Guan, Jinliang Zhang, Fei Ai, Wenfeng Zhang, Yu Xiang, Srinivasapriyan Vijayan, Guodong Li, Yaqin Huang, ZnO/carbon framework derived from metal-organic frameworks as a stable host for lithium metal anodes, Energy Storage Materials, 11, (2018), 191-196 https://doi.org/10.1016/j.ensm.2017.10.016
 34. Wenhui Zhang, Lijuan Du, Zongren Chen, Juan Hong, Lu Yue, ZnO nanocrystals as anode electrodes for lithium-ion batteries, Journal of Nanomaterials, 2016, 8056302, (2016), 1-7 https://doi.org/10.1155/2016/8056302

Last update:

 1. Photoluminescence and enhanced photocatalytic activity of mechanically activated graphite-zinc oxide composites

  Ian Jasper Agulo, Princess Rosario, Krystelle Yague, Mary Joy Balod, Melvin John F Empizo, Verdad C Agulto, Toshihiko Shimizu, May Angelu Madarang, Roselle Ngaloy, Nobuhiko Sarukura. Materials Research Express, 10 (6), 2023. doi: 10.1088/2053-1591/acdec9

Last update: 2024-05-23 04:53:29

No citation recorded.