Skip to Main Content

Vol 4, No 3 (2015): October 2015

Table of Contents

COVER

Front Cover
Editor IJRED
Views: 166
PDF
Back Cover
Editor IJRED
Views: 164
PDF

EDITORIAL PREFACE

Editorial
Editor IJRED
Views: 159
PDF

List of Content

Editor IJRED
Views: 358
PDF

Original Research Article

Mi Yan, Bayu Prabowo, Zhumin Fang, Wei Chen, Zhiqiang Jiang, Yanjun Hu
Views: 618 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.163-169
163-169
Roland Menges, Wolfgang Pfaffenberger
Views: 584 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.171-180
171-180
Yohannis Mitiku Tobo, A. Venkata Ramayya, Getachew Shunki Tibba
Views: 757 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.181-188
181-188
Yitayal Addis Alemayehu
Views: 1074 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.189-196
189-196
Oscar Wambuguh
Views: 525 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.197-204
197-204
Esmail Mahmoodi, Ali Jafari, Alireza Keyhani
Views: 609 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.205-210
205-210
Muhaji Muhaji, I.N.G Wardana, Y Yulianti, M Nursasongko
Views: 510 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.211-218
211-218
Jatmiko Wahyudi, Tb. Benito Achmad Kurnani, Joy Clancy
Views: 959 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.219-226
219-226