Skip to Main Content

Vol 4, No 3 (2015): October 2015

Table of Contents

COVER

Front Cover
Editor IJRED
Views: 164 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.%25p
PDF
Back Cover
Editor IJRED
Views: 162 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.%25p
PDF

EDITORIAL PREFACE

Editorial
Editor IJRED
Views: 157 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.%25p
PDF

List of Content

Editor IJRED
Views: 353 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.%25p
PDF

Original Research Article

Mi Yan, Bayu Prabowo, Zhumin Fang, Wei Chen, Zhiqiang Jiang, Yanjun Hu
Views: 595 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.163-169
163-169
Roland Menges, Wolfgang Pfaffenberger
Views: 572 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.171-180
171-180
Yohannis Mitiku Tobo, A. Venkata Ramayya, Getachew Shunki Tibba
Views: 742 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.181-188
181-188
Yitayal Addis Alemayehu
Views: 1058 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.189-196
189-196
Oscar Wambuguh
Views: 508 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.197-204
197-204
Esmail Mahmoodi, Ali Jafari, Alireza Keyhani
Views: 590 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.205-210
205-210
Muhaji Muhaji, I.N.G Wardana, Y Yulianti, M Nursasongko
Views: 499 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.211-218
211-218
Jatmiko Wahyudi, Tb. Benito Achmad Kurnani, Joy Clancy
Views: 943 | DOI: https://doi.org/10.14710/ijred.4.3.219-226
219-226