skip to main content

Popular articles

  1. Imam Pujo Mulyatno, Sukanto Jatmiko, Fajar Susilo

    View: 8148 | | Vol 9, No 2 (2012): Juni | pp. 58-67 | Lang: EN | DOI: 10.14710/kpl.v9i2.4390
  2. Kiryanto Kiryanto, Wilma Amiruddin, Dwi Winanto Hari Fantio

    View: 5366 | | Vol 10, No 2 (2013): Juni | pp. 88-97 | Lang: EN | DOI: 10.14710/kpl.v10i2.5123