Skip to Main Content

Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017

Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017

Table of Contents

Articles

Ayu Wulansari Raharningtyas M, Kholis Roisah
Views: 319 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16152
PDF
152-163
Lilik Haryadi, Suteki Suteki
Views: 185 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153
PDF
164-179
Deliana Ayu Saraswati, Joko Setiyono
Views: 215 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154
PDF
180-188
Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati
Views: 208 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155
PDF
189-203
Mira Novana Ardani
Views: 123 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156
PDF
204-216
Joko Setiyono
Views: 200 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157
PDF
217-233
Henny Juliani
Views: 193 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16158
PDF
234-248
Sulaiman Sulaiman
Views: 136 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16159
PDF
249-258
Suteki Suteki
Views: 142 | DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16160
PDF
259-283
PDF
284-299