skip to main content

Vol 13, No 2 (2020): Notarius

Cover Page

Table of Contents

Artikel Penelitian

Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja

| Language: ID | DOI: 10.14710/nts.v13i2.30504
Received: 3 Jun 2020; Published: 11 Aug 2020.
442-454

Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas

| Language: ID | DOI: 10.14710/nts.v13i2.30505
Received: 3 Jun 2020; Published: 5 Aug 2020.
455-464

Happy Yanua Riekayanti, Edith Ratna, Mujiono Hafidh Prasetyo

| Language: ID | DOI: 10.14710/nts.v13i2.30506
Received: 3 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
465-78

Andis Suci Aulia, Sukirno Sukirno

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.30563
Received: 6 Jun 2020; Published: 1 Aug 2020.
479-492

Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.30884
Received: 16 Jun 2020; Published: 12 Aug 2020.
493-503

Ignatius Harun Natadiarta, Nabitatus Sa'adah, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31070
Received: 21 Jun 2020; Published: 10 Aug 2020.
504-515

Ivan Rifqi Anindita, Aminah Aminah, Budi Ispriyarso

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31071
Received: 22 Jun 2020; Published: 7 Aug 2020.
516-530

Khalida Hayasinana, Agus Sarono, Budi Ispriyarso

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31072
Received: 22 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
531-545

Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati Irawati

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31073
Received: 22 Jun 2020; Published: 7 Aug 2020.
546-556

Kiki Latifa Zen, Ngadino Ngadino, Anggita Doramia Lumbanraja

| Language: ID | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31074
Received: 22 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
557-568

Lisa Anggraeni, Yunanto Yunanto, Novira Maharani Sukma

| Language: ID | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31077
Received: 22 Jun 2020; Published: 7 Aug 2020.
569-584

Michell Tiffani, Sukirno Sukirno, Irma Cahyaningtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31079
Received: 22 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
585-594

Muhammad Psake P.S., Joko Priyono, Novira Maharani Sukma

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31080
Received: 22 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
595-604

Nurazima Faizrosadi, Pujiono Priyono, Irma Cahyaningtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31081
Received: 22 Jun 2020; Published: 7 Aug 2020.
605-618

Puspita Dewi Olga, Achmad Busyro, Irma Cahyaningtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31083
Received: 22 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
619-628

Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31084
Received: 22 Jun 2020; Published: 5 Aug 2020.
629-641

Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31085
Received: 22 Jun 2020; Published: 12 Aug 2020.
642-654

Tri Ciar Atsetya, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31086
Received: 22 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
655-666

Trisa Mardeta Putri, Paramita Prananingtyas, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31087
Received: 22 Jun 2020; Published: 4 Aug 2020.
667-681

Tyas Susilo Haryono, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31093
Received: 22 Jun 2020; Published: 8 Aug 2020.
682-693

Waryanto Waryanto, Siti Malikthun Badriyah, Irawati Irawati

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31095
Received: 22 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
694-709

Widiyo Suryo Wibowo Wibowo, Yunanto Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31096
Received: 22 Jun 2020; Published: 10 Aug 2020.
710-726

Winar Dwi Pamungkas, Yusriyadi Yusriadi, Irawati Irawati

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31097
Received: 22 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
727-737

Wiwi Irmawati, Aju Putrijanti, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31098
Received: 22 Jun 2020; Published: 12 Aug 2020.
738-748

Dina Nurkharisma, Budi Ispriyarso, Irma Cahyaningtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31122
Received: 22 Jun 2020; Published: 10 Aug 2020.
749-762

Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31165
Published: .
763-776

Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31166
Received: 24 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
777-787

Fina Ayu Safitri, Lita Tyestas ALW, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31167
Received: 24 Jun 2020; Published: 11 Aug 2020.
788-802

Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, Irawati Irawati

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31168
Received: 24 Jun 2020; Published: 10 Aug 2020.
803-818

Ratri Puspita S, Lita Tyestas ALW, Adya Paramita Prabandari

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31170
Received: 24 Jun 2020; Published: 5 Aug 2020.
819-837

Restiana Restiana, Ngadino Ngadino, Adya Paramita Prabandari

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31171
Received: 24 Jun 2020; Published: 11 Aug 2020.
838-847

Mutia Rahma Wardani, Joko Priyono, Fifiana Wisnaeni

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31183
Received: 25 Jun 2020; Published: 8 Aug 2020.
848-864

Amalia Eka Rizkiana

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31288
Received: 29 Jun 2020; Published: 10 Aug 2020.
865-878

Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31290
Received: 29 Jun 2020; Published: 8 Aug 2020.
879-889

Rifky Anggatiastara Cipta

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31291
Received: 30 Jun 2020; Published: 8 Aug 2020.
890-905

Sekarressie Pathria Zhahara, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31306
Received: 30 Jun 2020; Published: 12 Sep 2020.
906-919

Marconery Yadev, Paramita Prananingtyas, Anggita Doramia Lumbanraja

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31294
Received: 30 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
920-931

Haedar Hakim Husainy, Budi Ispriyarso, Novira Maharani Sukma

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31295
Received: 30 Jun 2020; Published: 9 Aug 2020.
932-945

Dina Erlinda, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma

| DOI: 10.14710/nts.v13i2.31305
Received: 30 Jun 2020; Published: 11 Aug 2020.
946-960

Justriany Koni, Ngadino Ngadino, Anggita Doramia Lumbanraja

| Language: ID | DOI: 10.14710/interaksi.%v.%i.%p
Published: 4 Sep 2020.
961 - 971